Logo

Услуги

Обява

О Б Я В А

          От „Йотов и син България“ ООД, ЕИК 121287266,    
        гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №84, ет. 9
                                                                                              

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС                                  (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)


У В Е Д О М Я В А М Е


       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за „Изработване на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори № 67372.113.18, 67372.113.19, 67372.153.359, 67372.153.360 и част от имот 67372.113.11, местност „Лозище“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливница, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, като с него всички описани поземлени имоти бъдат обединени в един общ урегулиран поземлен имот/у.п.и./ с предназначение „За съхранение на автобронева, бронетанкова, авиационна техника, въоръжение, боеприпаси и склад под митнически контрол“.

 

Други услуги

Контакти
Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам